รับติว Smart-1

ติวสอบ smart 1

รับติว smart 1

รับติว smart 1 ติวเตอร์ติวสมาร์ทวัน ถึงที่บ้านน้องอยากเรียนพิเศษเพื่อเตรียมสอบเข้าธรรมศาสตร์ ไม่ว่าจะติวหลักสูตรใด เช่น  เข้าธรรมศาสตร์ภาคปกติ ติวเข้าธรรมศาสตร์ภาคอินเตอร์ ทางสถาบันสามารถจัดติวเตอร์ได้ทุกคอร์สตามต้องการ หาครูสอนพิเศษ smart-1 ได้ที่บ้าน อยากได้ติวเตอร์ติวเสริม หรือต้องการติวเข้ม smart 1 เรามีติวเตอร์จากพี่ๆธรรมศาสตร์พร้อมให้คำปรึกษาพร้อมติวข้อสอบ smart-1 ที่บ้านตัวต่อตัวได้เลย อยากได้ติวเตอร์สอนพิเศษ Smart1 แบบไหน ติวเฉพาะจุดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ “ไอจุฬาติวเตอร์” เราเน้นติว smart 1 ให้กับน้องๆที่เตรียมสอบ Smart 1 ตั้งแต่ต้นจนถึงใกล้สอบ

 

การสอบ Smart 1 คืออะไร ?

การสอบ Smart 1 คือ การสอบที่ใช้เพื่อการสอบตรงเข้าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยข้อสอบนั้นเป็นข้อสอบแบบปรนัย 120 ข้อ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง 15 นาที (ห้ามออกจากห้องก่อนหมดเวลา) โดยแจกข้อสอบทุกส่วนพร้อมกัน แต่ให้ทำแต่ละส่วนในช่วงเวลาที่กำหนด โดยข้อสอบ Smart 1 นี้ จะแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ

 

– คณิตศาสตร์ 30 ข้อ (60 นาที 5 ตัวเลือก) คิดเป็น 30% ของคะแนนรวม

– การอ่าน 30 ข้อ (60 นาที 5 ตัวเลือก) คิดเป็น 30% ของคะแนนรวม

– ภาษาอังกฤษ 40 ข้อ (60 นาที 4 ตัวเลือก) คิดเป็น 25% ของคะแนนรวม

– ความรู้รอบตัว 20 ข้อ (15 นาที 5 ตัวเลือก) คิดเป็น 10% ของคะแนนรวม

*อีก 5% เป็นคะแนนสอบสัมภาษณ์ ภายหลังจากที่ติดสอบข้อเขียนแล้ว

เกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนน ทุกวิชาจะต้องได้ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน จาก 100 คะแนน และเมื่อแปลงคะแนนออกมาแล้วต้องไม่ต่ำกว่า 47.5 คะแนน จาก 95 คะแนน

 

ใครสามารถสอบได้บ้าง

ผู้สมัครสอบจะเป็นใครก็ได้ ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย สามารถสมัครสอบ Smart 1 ได้ โดยเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 450 บาท/ครั้ง และจะสมัครกี่ครั้งก็ได้ไม่จำกัด แต่คะแนนที่ได้จะเก็บไว้ใช้ได้เพียง 2 ปี คือ ถ้าสอบได้คะแนนดีๆตอน ม. 3 น้องๆก็จะไม่สามารถนำคะแนนมายื่นตอน อยู่ ม.6 ได้เนื่องจากคะแนนมีอายุเพียง 2 ปี นอกจากนี้ผู้ที่สามารถยื่นคะแนน เพื่อขอเข้าโครงการรับตรงต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ (ใครสอบก็ได้แต่ในการยื่นคะแนนตอนประมาณช่วงเดือน ธ.ค. ผู้ที่จะยื่นคะแนนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 

  1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (ดังนั้นสอบตอนม. 3 เก็บไว้ 2 ปี คะแนนก็หมดอายุแล้ว นำมาใช้ยื่นไม่ได้)
  1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 2.50 ทั้งนี้ผู้สมัครสอบที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 คะแนนเฉลี่ยสะสมคำนวณจากผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา คือ ตั้งแต่ ม.4 ภาค 1 จนถึง ม.6 ภาค 1 และผู้สมัครที่ไปศึกษาระดับมัธยมปลาย ณ ต่างประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง ให้คำนวณผลการเรียนเฉพาะภาคที่ได้ศึกษาในประเทศไทย ทั้งนี้ต้องยื่นเอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศในวันสอบสัมภาษณ์
  1. เป็นผู้ที่ตั้งใจจะเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

คะแนนสอบ Smart 1 สามารถใช้ยื่นได้เพื่อเข้ารับการศึกษาได้ในโครงการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังนี้

– ปริญญาตรี การบัญชี หลักสูตร 4 ปี

– ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี

– ปริญญาตรี-โท การบัญชี หลักสูตร 5 ปี

– ปริญญาตรี-โท การบริหารธุรกิจ หลักสูตร 5 ปี

– หลักสูตรนานาชาติ

ข้อมูลจาก : smart1club.com

 

อยากเรียนอะไร อยากเรียนแบบไหน อยากเรียนที่ไหน สามารถจัดคอร์สเรียนได้เอง ตัดตารางเรียนได้เองตามความต้องการ เราพร้อมให้บริหารน้องๆทุกคนตลอดทุกวัน-เวลา

 

 

 

ติวสอบ smart 1

ติวสอบ smart 1

ติวสอบ smart 1 ติวเข้มเน้นการทำโจทย์ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ที่สามารถทำได้กับทุกโจทย์ซึ่งผ่านการทดสอบกับข้อสอบ Smart1 ย้อนหลังมาแล้วกว่า5ปี แน่นอนว่าหลักสูตรที่เราจัดขึ้นจะครอบคลุมทุกเนื้อหาสามารถทำสอบได้เร็วกว่า และได้คะแนนที่สูงกว่าคนอื่น  การติวSmart1 ควรเริ่มต้องติวตั้งแต่ก่อนสอบ6เดือน เพื่อเพิ่มระยะเวลาการฝึกทำโจทย์ให้มากแล้วน้องๆจะได้เปรียบกว่าคู่แข่งคนอื่น

 

SMART 1 คืออะไร

ข้อสอบ SMART 1 เป็นชุดข้อสอบที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นโดยศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยใช้เครื่องมือในรูปแบบต่างๆ เพื่อประเมินความพร้อมและความเหมาะสมของบุคคลในการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ

SMART 1 มีองค์ประกอบอะไรบ้าง

ข้อสอบ SMART 1 เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความพร้อมของผู้เข้าสอบในการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ (ข้อสอบเป็นภาษาไทย) โดยประกอบด้วย

-วัดความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (60 นาที)

-วัดความสามารถด้านการอ่าน (60 นาที)

-วัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (60 นาที)

-วัดความรู้รอบตัว (15 นาที)

 

ข้อสอบส่วนที่ 1 เป็นข้อสอบซึ่งวัดความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ โดยเน้นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพีชคณิต จำนวนจริง เซต ฟังก์ชัน เรขาคณิตวิเคราะห์ ลำดับและอนุกรม วิธีเรียงสับเปลี่ยนและจัดหมู่ ความน่าจะเป็น และสถิติ

ข้อสอบส่วนที่ 2 เป็นข้อสอบซึ่งวัดความสามารถในการทำความเข้าใจ วิเคราะห์ และสรุปประเด็นของข้อความหรือบทความ ซึ่งความสามารถด้านการอ่านเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ

ข้อสอบส่วนที่ 3 เป็นข้อสอบซึ่งวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะด้านการอ่านบทความ คำศัพท์ และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ข้อสอบส่วนที่ 4 เป็นข้อสอบซึ่งวัดความรอบรู้ในด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี รวมถึงข่าวสารต่างๆ ในปัจจุบัน ความรอบรู้ในด้านต่างๆ เหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญซึ่งบ่งบอกถึงความเหมาะสมในการศึกษาด้านการบัญชีและบริหารธุรกิจ

ข้อสอบทั้ง 4 ส่วนเป็นข้อสอบแบบปรนัย ทั้งหมด

 

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ SMART 1 450 บาท/ครั้ง

 


นิสิตสอนพิเศษตามบ้านตัวต่อตัว

นิสิตสอนพิเศษตามบ้านตัวต่อตัว ติวเตอร์ที่สอนพิเศษตามบ้าน มีการสอนโดยติวเตอร์ใจดี และนิสิตที่รับสอนพิเศษคุณภาพ เพิ่มความสะดวกในการเรียนโดยเราจะไปสอนให้ถึงที่ คุณครูสอนพิเศษที่จบจากมหาวิทยาลัย พร้อมรับสอนและให้คำแนะนำที่เกี่ยวกับเรื่องข้องการศึกษา คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ม.ต้น และ ม.ปลาย สอนได้ทุกๆระดับตามต้องการ

 

รับสอนพิเศษตามบ้านและรับสอนพิเศษนอกสถานที่ให้กับน้องๆนักเรียนนักศึกษา ที่อยากเรียนพิเศษและเห็นว่าการกวดวิชานั้นมีความสำคัญกับการเรียนในปัจจุบันอย่างมากมาย รับสอนพิเศษ คณิตศาสตร์ โดยพี่วิศวจุฬาฯ ไปสอนถึงที่บ้านหรือสถานที่ที่สะดวก เน้นปรับน้องที่มีพื้นฐานอ่อน สอนหลักการคิด เน้นความเข้าใจ ไม่ท่องจำ เรียนล่วงหน้า เรียนเพื่อเพิ่มเกรด หรือทบทวนบทเรียน

 

หลักสูตรที่เปิดรับสอน

– รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ

– รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์

– รับสอนพิเศษวิชาภาษาไทย

– รับสอนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์

– รับสอนพิเศษวิชาฟิสิกส์

– รับสอนพิเศษพิเศษวิชาชีววิทยา

– รับสอนพิเศษวิชาเคมี