รับสอนพิเศษสังคม ป.3 ตามบ้าน โซนรังสิต

เรียนพิเศษเคมี ม.4 ตัวต่อตัวที่บ้าน กัลยาณไมตรี

รับสอนพิเศษสังคม ป.3 ตามบ้าน โซนรังสิต

รับสอนพิเศษสังคม ป.3 ตามบ้าน โซนรังสิต เปิดรับสอนพิเศษสังคมตั้งแต่ระดับ ประถมต้นจนถึงมัธยมปลาย มีแบบเรียนการสอนที่เป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้น้องๆจำได้ง่ายขึ้น มีการสรุปเนื้อหาให้สั้นและกระชับลง ง่ายต่อการอ่าน น้องๆสามารถลงเรียนพิเศษสังคมล่วงหน้าได้ หรือต้องการเรียนปรับพื้นฐานก็สามารถลงเรียนได้ที่ “จุฬาติวเตอร์ทีม”

 

ภาคเรียนที่ 1

สาระที่ 1  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  ศาสนาน่ารู้

-ศาสนาของเรา

-เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

-ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา

-พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทย

-พุทธประวัติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมค้ำจุนโลก

-หลักธรรมนำชีวิต

-เรื่องน่ารู้คู่พุทธศาสน์

 

สาระที่ 2  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1    เราเป็นคนไทย

-วิถีชีวิตของเรา

-ประชาธิปไตยในชุมชน

 

สาระที่  3  เศรษฐศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

– เศรษฐาสตร์เบื้องต้น

– รายรับ-รายจ่ายของครอบครัวและชุมชน

 

 

ภาคเรียนที่ 2

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พุทธสาวกและชาดก

-พุทธสาวก

-ชาดก

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข

-มารยาทชาวพุทธ

-ศาสนิกชนตัวอย่าง

-ศาสนพิธีน่ารู้

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 จิตสงบ พบความสุข

-การสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา

-การฝึกสติและสมาธิเบื้องต้น

 

สาระที่ 5  ภูมิศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   สิ่งแวดล้อมของชุมชน

-ชุมชนของฉัน

-มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

 

 


สอนพิเศษ O-Net ป.6 ตามบ้าน โซนรังสิต

สอนพิเศษ O-Net ป.6 ตามบ้าน โซนรังสิต

สอนพิเศษ O-Net ป.6 ตามบ้าน โซนรังสิต สำหรับน้องๆที่ต้องการเรียนพิเศษO-Net ตอนนี้ทางสถาบันได้เปิดคอร์ส

-สอนพิเศษคณิต O-Net ป.6 ตามบ้าน โซนรังสิต

-สอนพิเศษวิทย์ O-Net ป.6 ตามบ้าน โซนรังสิต

-สอนพิเศษภาษาไทย O-Net ป.6 ตามบ้าน โซนรังสิต

-สอนพิเศษสังคม O-Net ป.6 ตามบ้าน โซนรังสิต

-สอนพิเศษภาษาอังกฤษ O-Net ป.6 ตามบ้าน โซนรังสิต

 

การสอนจะเน้นความเข้าใจ เพื่อลดปัญหาการจดจำที่อาจมีการลืมบ้างและเป็นการสอนตัวต่อตัว น้องๆสามารถฝึกทำข้อสอบ O-Net ป.6 ปีย้อนหลังจากทีมติวเตอร์ของเราได้โดยมีการสรุปหัวข้อสำคัญๆที่มักออกข้อสอบบ่อยๆ

 

 

รับสอนพิเศษสังคม ป.3 ตามบ้าน โซนรังสิต

สอนพิเศษ O-Net ป.6 ตามบ้าน โซนรังสิต

สอนพิเศษคณิต O-Net ป.6 ตามบ้าน โซนรังสิต

สอนพิเศษวิทย์ O-Net ป.6 ตามบ้าน โซนรังสิต

สอนพิเศษภาษาไทย O-Net ป.6 ตามบ้าน โซนรังสิต

สอนพิเศษสังคม O-Net ป.6 ตามบ้าน โซนรังสิต

สอนพิเศษภาษาอังกฤษ O-Net ป.6 ตามบ้าน โซนรังสิต